Ongecategoriseerd

Gebruiksvoorwaarden

ALGEMEEN

Art. 1

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke koop-verkoopovereenkomst door een bezoeker van deze website, hierna “klant” genoemd, afgesloten met

Charpentier

Nationalestraat 134

2000 Antwerpen

BE0425.241.763

Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op alle andersluidende voorwaarden van de klant. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door ons aanvaard zijn.

BESTELLING

Art. 2

Een overeenkomst komt geldig tot stand bij het elektronisch doorsturen van de bestelling, dan wel door het versturen van een mail die een bestelling inhoudt.

AANSPRAKELIJKHEID

Art. 3

Niettegenstaande onze modelcontracten zorgvuldig door ons geredigeerd worden, is het mogelijk dat, wegens de aard van het product, een door u aangeschaft modelcontract niet geheel in uw wensen voorziet of niet specifiek aangepast is aan uw situatie. In dit geval wijzen wij elke aansprakelijkheid jegens ons af en wijzen wij u erop dat u de volledige verantwoordelijk draagt voor het gebruik van deze modelcontracten.

VERZAKINGSRECHT

Art. 4

De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed.

De consument stuurt dan de goederen in originele verpakking op eigen risico en kosten terug naar Charpentier, Nationalestraat 134, 2000 Antwerpen.

Dit verzakingsrecht geldt niet voor producten die op maat werden gemaakt van de klant. In dit geval is de overeenkomst na betaling definitief en niet onderworpen aan enige bezinningstermijn.

BETALING

Art. 5

Betaling gebeurt steeds elektronisch via kredietkaart of via overschrijving. Elke bestelling is onmiddellijk betaalbaar op het moment van sluiten van de overeenkomst. Bij betaling via overschrijving ontvangt u de bestelde producten pas na ontvangst van de verschuldigde som.

LEVERING

Art. 6

De levering van de goederen vindt plaats na de ontvangst van het verschuldigde bedrag op het vermelde rekeningnummer. Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de Koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.

De verzendkosten worden berekend bij het uitchecken aan de hand van het gewicht van de bestelde goederen. De tarieven binnen België zijn de tarieven van Bpost: 5.50 € voor zendingen binnen België. De verzendkosten naar Nederland bedragen 7.5€.

Wanneer een artikel niet op voorraad is, zal het artikel besteld worden en normaal binnen een termijn van 1 week kunnen verstuurd worden. 

Wij engageren ons om de goederen binnen de 48u na ontvangst betaling te versturen. In elk geval geeft enige vertraging in de uitvoering geen recht op schadevergoeding.

Behoudens andersluidend beding omvatten onze prijzen niet het transport en de levering van de goederen bij de Koper. De kosten van transport en levering worden afzonderlijk vermeld.

Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de Koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging.

Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten.

Alle goederen worden voor verzending zorgvuldig verpakt. Charpentier is niet aansprakelijk voor eventuele beschadiging of verlies tijdens de verzending.

GESCHILLEN

Art. 7

Alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst worden beheerst door het Belgisch recht. Voor alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst is de Rechtbank van het Arrondissement Antwerpen bevoegd.

BINDING

Art. 8

Bij elke elektronische bestelling van producten verklaart de klant uitdrukkelijk akkoord te zijn met deze algemene voorwaarden door het aanvinken van de checkbox “Akkoord”. Een elektronische bestelling zonder deze akkoordverklaring is, behoudens bedrog, technisch onmogelijk zodat deze voorwaarden steeds bindend zijn in hoofde van de klant.

PRIVACY

Art. 9

Persoonsgegevens: Door te bestellen staat de Koper uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen.  Charpentier zal de gegevens niet overmaken aan derden.